1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Giriş Kayıt

GİRİŞ YAP

Username
Şifre *
Beni hatırla

YENİ HESAP EKLE

(*) ile işaretli alanlar zorunludur .
Name
Username
Şifre *
Şifre Doğrula *
Email *
Email Doğrulal *
Captcha *

Niçin Siyasal İletişim Enstitüsü

 

“Türkiye Değerler Araştırması”nın sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 49’u siyasal iktidarlara, yüzde 70’i siyasi partilere ve yüzde 47’si de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne güvenmemektedir.

 

Özellikle siyasi partilere duyulan güvenin ciddi bir erozyona uğraması dikkat çekicidir. Siyasi partilere duyulan güvensizlik, aynı zamanda politikaya ve politik kurumlara olan güvensizliği de yansıtmaktadır.

 

Böylesine bir “güvensizlik” ortamında “devlet/millet kaynaşmasını” sağlamak, ortak hedeflere birlikte yürüyebilme iradesini ortaya koyabilmek ne yazık ki mümkün olamamaktadır.

 

Türk siyaseti bugün önemli sorunlar yaşamakta; ama bu sorunlarını tartışabilme, çözüm önerilerini ortaya koyabilme kararlılığını gösterememektedir. Siyasal partilerimiz, gündelik rutin işleyiş içerisinde sıkışıp kalmakta, politik gündemin karmaşası arasında temel sorunlara ayıracak zaman ve enerji bulamamaktadır.

 

Türkiye’nin siyasal sisteminin işleyişine bakıldığında temel bazı problemlerin olduğu ve geçmişte çözülmeyen sorunların birikerek daha da büyüdüğü görülmektedir.

 

Siyasal sistemimizin en önemli sorunu; icraat yapabilen ve bu icraatın sorumluluğunu taşıyabilen yönetimlerin eksikliğidir. Türkiye uzun vadeli düşünemeyen, gelecek vizyonu olmayan, toplumun önüne ciddi hedefler koyamayan iktidarlar nedeniyle küresel çağın gerisinde kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

 

Siyasal sistemimizin işleyişini olumsuz etkileyen unsurlar arasında parti sistemimizin parçalanmışlığını, uzun süreli koalisyon hükümetleri ile yönetilmemizi, merkez partilerin zayıflamasını ve siyasal reformların yapılamamasını saymak mümkündür.

 

Siyasal iktidarların ellerinde tuttukları yönetim erkini başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmaları da siyasal sistemin işleyişini aksatmaktadır. İktidarların merkezi bir anlayışı benimsemeleri, sivil toplum örgütlerinin katkı vermesini güçleştirmekte, devlet/millet arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir temele oturmasında sorunlara neden olmaktadır.

 

Türkiye’nin siyasal sistemindeki eksikliklerin giderilmesi aynı zamanda demokratikleşmenin de önünü açacaktır. Bu nedenle siyasal sistemin sorunlarının tartışılarak çözüm önerilerinin sunulması büyük önem taşımaktadır.

 

Ayrıca siyasal hayatımızın bir diğer temel sorunu; partilerimizin ve politikacılarımızın kendilerini halka anlatmakta, tanıtmakta büyük sıkıntı çekmeleridir. Siyasal iletişim, kısa süreli yapılan ve kalıcı hiçbir niteliği olmayan sığ reklam kampanyalarının gölgesinde kalmıştır. Oysa gelişmiş demokrasilerde siyasal iletişim uygulamaları, siyasetin merkezinde yer almakta ve uzun vadeli belirlenen iletişim stratejileriyle başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

 

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna doğru mesaj stratejileri ile tanıtmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Taraf olmadan, bilimsel esaslardan ayrılmadan, yol gösterici niteliğini kaybetmeden yapılacak çalışmaların, Türk siyasetine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

 

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, Türkiye’nin aydınlık geleceği için üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Partilerimizin ve diğer siyasal kurumlarımızın da kendi üzerlerine düşen görevi yaparak, ülkemizin politik sürecini küresel çağın gereklerine uygun hale getirmek için çaba harcamaları, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır.

 

Misyon ve Vizyonumuz

Demokrasilerde “iyi yönetim” aynı zamanda “etkin yönetim” demektir. Etkin bir yönetim için ise öncelikle yönetimin, “toplumda var olan çeşitli çıkarları temsil etmesi, birleştirmesi ve uzlaştırma kapasitesinin olması” gereklidir. Ayrıca yönetimin “politika üretebilme ve yenilik yapma yeteneğinin” olması da etkin bir yönetim için zorunludur.
 Hem toplumsal uzlaşmayı sağlamak, hem de yeni politikalar üretebilmek elbette kolay değildir; Yönetimin yenilik yapma girişimleri çoğu kere direnişe yol açabilmekte, tepkilerden çekinen iktidarlar bu girişimleri sonuçlandırmaktan geri durabilmektedir.
 Siyasal kültürümüzde ne yazık ki, uzlaşma değil, çatışma ön plana çıkmaktadır. Toplumsal anlayışlarımızdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak algılanmaktadır. Uzlaşma rejimi olarak tanımlanan demokrasiyle, uzlaşmacı olmayan siyasal kültür arasında sürekli bir gerilim yaşanmaktadır.

Siyasal kültürün çok önemli bir unsuru olarak görülen "güven" konusunda ülkemizde ciddi bir sorun yaşanmaktadır. Birbirine güvenmeyen insanların çoğunluğu oluşturduğu bir toplumda paylaşma duygusu gelişmediği gibi, hoşgörü ile bir arada yaşama ve ortak hedeflere birlikte yürüme arzusu da yeterince oluşmamaktadır. Kişiler arasındaki bu güvensizlik duygusu, politik alana da yansımakta, Türk siyaseti bunun ağır faturasını yıllardır ödemektedir

Birbirine güvenmeyen insanların oluşturduğu bir toplumun, el ele vererek sorunlarını birlik ve bütünlük içinde çözmesini beklemek mümkün değildir. Türkiye’nin öncelikli olarak toplumsal güveni yeniden inşa etmesi gereklidir.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türk toplumunun ele ele vererek sorunlarını çözen, birbirine güvenen, çatışma yerine uzlaşmayı seçen bir toplum olması için çalışmalar yapmayı kendisine misyon olarak seçmektedir.

AMACIMIZ

Türkiye’de siyaset ne yazık ki yıllardır el yordamıyla yapılmakta; bilimsel altyapıdan yoksun, ölçme-değerlendirme imkanlarından uzak, kitle iletişim araçlarının gelişen etkileme gücünü barındırmayan verimsiz bir yapıda hayatiyetini sürdürmektedir.

Türk siyasetinin siyasal sistemden kaynaklanan sorunlar başta olmak üzere; siyasal partiler, seçim sistemi, siyasal kültür, siyasal katılma, kamuoyu araştırmaları gibi konularda pek çok önemli sorunu bulunmaktadır.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, bu sorunların siyaset ve iletişim bilimlerinin sağladığı imkanlar çerçevesinde incelenmesini, araştırılmasını, sonuçlarının ortaya konularak çözüm yollarının önerilmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik birikiminin göz önünde bulundurulması, “bize özgü” çözüm önerilerinin geliştirilmesi öncelik taşımaktadır.

STRATEJİK VİZYONUMUZ

Siyaseti, "toplumun farklı kesimlerinin ve güç odaklarının ortak bir zeminde uzlaştırılması" şeklinde tanımlayabiliriz. İletişim de "ortak semboller oluşturma ve bunlar üzerinde tartışarak bir anlaşmaya varma süreci"dir. Yani icraatları siyasal karar mekanizması gerçekleştirmekte, siyaset de iletişim aracılığıyla yürütülmektedir. Siyaset ve iletişim süreçleri arasında bu nedenle çok yakın bir ilişki bulunmaktadır.

İnsanlar arasında ileti alışverişiyle ortaklık sağlama amacı güden iletişim, "insanların sahip oldukları bilgi, düşünce ve tutumlarını, çeşitli yollarla başka kişilere aktararak toplum içinde benzeşme ve birlik sağlamayı" hedeflemektedir. "Haberin, bilginin ve kültürün topluma dağıtımı olgusu" olarak da ifade edebileceğimiz iletişim, insanlar ve gruplar arasında meydana gelmekte ve sosyal bir çerçevede gerçekleşmektedir.

İletişimde amaç sadece "bilgi vermek" değildir, iletişim aynı zamanda "yönlendirmeyi, iknayı ve duygulara hitap etmeyi" de içermektedir. İletişimin siyaset ile olan bağlantısı da burada ortaya çıkmakta; Toplumu yönetmeye talip siyasi partiler ve onların temsilcileri, hedef kitlelerine mesajlarını iletişim kanallarını kullanarak vermektedirler.

Kitle iletişim araçları, küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeyle birlikte çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Demokratik sistemin aktörleri arasında da önemli bir yer tutan kitle iletişim araçları, siyasal kadroların mesajlarını halka iletmede kullandıkları bir araç olduğu gibi, ayrıca siyasal sistemi denetleme işlevini de üstlenmektedir. Kitle iletişim araçları aynı zamanda siyasal bilgi edinme ve siyasal ilgi düzeyini artırmaya da katkı yapmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde kitle iletişim araçlarının taşıdığı siyasal malzeme yükü çoğalmakta, kitlelere verilen siyasal mesajların oranı artmaktadır. Kitle iletişim araçları, siyasal katılımı artırıcı bir rol de oynamaktadır.

Küreselleşme süreci, kaçınılamayacak bir olgu olarak sürekli gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Küreselleşme süreci yaygınlaşırken, demokrasiye de ihtiyaç duymakta, demokratikleşme olmadan bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün gözükmemektedir. Siyasal iletişim de hem küreselleşme sürecinden hem de demokrasiden etkilenmekte, her ikisiyle de çok yakın bir ilişki içinde bulunmaktadır. Demokrasi olmadan nasıl küreselleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün değilse, iletişim olmadan da hem küreselleşmenin hem de demokrasinin gelişip pekişmesi beklenmemelidir.

Siyasetin bilimsel bir çerçeveye oturtulabilmesi için mutlaka iletişimin sunduğu imkanlardan yararlanılması gereklidir. Jurgen Habermas’ın dikkat çektiği gibi "yönlendirilebilir ve düzenlenebilir siyasal toplum anlayışının" benimsenmesi ile siyasal iletişim önemli görevler üstlenmeye başlamıştır.

İletişim, siyasetin ana damarını oluşturan unsurların başında gelmektedir.. Siyaset, tıpkı iletişim gibi, tek başına yapılabilen bir eylem değildir. Her iki kavramın ortak özelliği de kitlelere seslenmeleridir. Siyaset, amaçlarını gerçekleştirmede iletişim olgusundan önemli ölçüde yararlanmaktadır.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, siyaset ve iletişimi bilimsel bir çerçeveye oturtmayı hedeflemekte; Milli iradeyi temsil edecek politik karar mekanizmasının sağlıklı oluşmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.  

Demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan siyasal partilerimiz, siyasal sistemin sorunsuz işlemesinde büyük rol üstlenmektedir. Sivil toplum örgütlerinin kamuoyunun siyasal sistemle bağlantısını kurmada yetersiz kalması da siyasal partilerin rollerini ayrıca artırmaktadır. Toplumun böylesine önemli roller yüklenen siyasal partilerimizden beklentileri oldukça yüksektir.

Siyasal partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olmalarına karşın ülkemizde çeşitli sorunlarla iç içe yaşamakta ve bu sorunlar siyasal sistemin işleyişini olumsuz etkilemektedir. Siyasal partilerin sorunlarının başında örgütlenme biçimleri gelmektedir. Siyasal partilerin kamuoyu nezdindeki itibarları ne yazık ki zedelenmiştir. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında siyasal partilere ve milletvekillerine güvenin giderek azaldığı görülmektedir. Bu güvensizliğin başlıca nedenleri arasında; siyasal partilerin ülke sorunlarına çözüm üretmekte zorlanmaları, uzlaşmadan uzak çatışmacı bir tavır sergilemeleri ve kamu kaynaklarını başarılı bir şekilde kullanamamaları sayılabilir.

Demokratik bir Türkiye için siyasal sisteme ve siyasal aktörlere duyulan bu derin güvensizlik duygusu ortadan kaldırılmalı; bunun için de siyaset mutlaka bilimsel bir temele oturtulmalıdır.

TÜSİAD’ın yaptırdığı "seçim sistemi ve siyasal partiler" araştırması da halkın siyasal partiler sisteminin genel işleyişini beğenmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre "siyasal partiler sistemi çok kötü işliyor" diyenlerin oranı yüzde 54, "kötü işliyor" diyenlerin oranı da yüzde 30’dur.

Araştırmaya göre, halk siyasal partilerin gerçek işlevini yerine getirdiğine inanmamaktadır. Kamuoyu, siyasal partilerin iç işleyişlerini de eleştirmekte, parti içi demokrasinin eksikliğine vurgu yapmaktadır. Halkın yüzde 84’ü siyasal partilerde parti içi demokrasinin olmadığını belirtmektedir. Kendi içinde demokrasiyi sağlayamayan siyasal partilerin, ülkemizin demokratikleşme çabalarına ne kadar katkıda bulunabilecekleri de önemli bir soru işaretidir.

Seçim sistemi de Türkiye’nin bir başka politik sorun alanıdır. Seçim sistemindeki eksiklik ve yanlışlıklar, Milli İradenin sandığa tam olarak yansımasını engellemektedir. Nitekim, araştırma sonuçları kamuoyunun da seçim sisteminin kötü işlediği konusunda birleştiğini göstermekte; Halkın yüzde 79’u seçim sisteminin çok kötü işlediğini belirtmektedir.

Bugünkü siyasal partiler düzeninin ve işleyiş şeklinin demokratikleşme yolunda önemli sorunları aşmamıza yardımcı olamayacağı açıktır.

Siyasal partilerin işleyişindeki çarpıklıklar ve yanlışlar nedeniyle siyasal sistemde de damar tıkanıklıkları meydana gelmektedir. Siyasal partilere güven duymayan kamuoyu, aynı zamanda siyasal sisteme de inancını kaybetmektedir. Siyasal sistemin işleyişindeki tıkanıklıkların açılması için öncelikle siyasal partilerin işleyişindeki aksaklıkları gidermek gerekmektedir.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, Türk siyasal hayatının temel sıkıntılarını masaya yatırarak sorunları teşhis edip, tedavi yollarını göstermeyi ülkemizin geleceğine yapılacak çok ciddi bir yatırım olarak görmektedir. Küresel bir vizyona ve bölgesel güç olma potansiyeline sahip ülkemizin doğru yönetilmesine, halkının mutlu ve refah içinde yaşamasına, geleceğinden umutlu olmasına katkıda bulunmak, Enstitümüzün temel hedeflerinin başında yer almaktadır.

STRATEJİK VİZYON

 
 
Siyaseti, "toplumun farklı kesimlerinin ve güç odaklarının ortak bir zeminde uzlaştırılması" şeklinde tanımlayabiliriz. İletişim de "ortak semboller oluşturma ve bunlar üzerinde tartışarak bir anlaşmaya varma süreci"dir. Yani icraatları siyasal karar mekanizması gerçekleştirmekte, siyaset de iletişim aracılığıyla yürütülmektedir. Siyaset ve iletişim süreçleri arasında bu nedenle çok yakın bir ilişki bulunmaktadır.
 
İnsanlar arasında ileti alışverişiyle ortaklık sağlama amacı güden iletişim, "insanların sahip oldukları bilgi, düşünce ve tutumlarını, çeşitli yollarla başka kişilere aktararak toplum içinde benzeşme ve birlik sağlamayı" hedeflemektedir. "Haberin, bilginin ve kültürün topluma dağıtımı olgusu" olarak da ifade edebileceğimiz iletişim, insanlar ve gruplar arasında meydana gelmekte ve sosyal bir çerçevede gerçekleşmektedir.
 
İletişimde amaç sadece "bilgi vermek" değildir, iletişim aynı zamanda "yönlendirmeyi, iknayı ve duygulara hitap etmeyi" de içermektedir. İletişimin siyaset ile olan bağlantısı da burada ortaya çıkmakta; Toplumu yönetmeye talip siyasi partiler ve onların temsilcileri, hedef kitlelerine mesajlarını iletişim kanallarını kullanarak vermektedirler.
 
Kitle iletişim araçları, küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeyle birlikte çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Demokratik sistemin aktörleri arasında da önemli bir yer tutan kitle iletişim araçları, siyasal kadroların mesajlarını halka iletmede kullandıkları bir araç olduğu gibi, ayrıca siyasal sistemi denetleme işlevini de üstlenmektedir. Kitle iletişim araçları aynı zamanda siyasal bilgi edinme ve siyasal ilgi düzeyini artırmaya da katkı yapmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde kitle iletişim araçlarının taşıdığı siyasal malzeme yükü çoğalmakta, kitlelere verilen siyasal mesajların oranı artmaktadır. Kitle iletişim araçları, siyasal katılımı artırıcı bir rol de oynamaktadır.
 
Küreselleşme süreci, kaçınılamayacak bir olgu olarak sürekli gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Küreselleşme süreci yaygınlaşırken, demokrasiye de ihtiyaç duymakta, demokratikleşme olmadan bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün gözükmemektedir. Siyasal iletişim de hem küreselleşme sürecinden hem de demokrasiden etkilenmekte, her ikisiyle de çok yakın bir ilişki içinde bulunmaktadır. Demokrasi olmadan nasıl küreselleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün değilse, iletişim olmadan da hem küreselleşmenin hem de demokrasinin gelişip pekişmesi beklenmemelidir.
 
Siyasetin bilimsel bir çerçeveye oturtulabilmesi için mutlaka iletişimin sunduğu imkanlardan yararlanılması gereklidir. Jurgen Habermas’ın dikkat çektiği gibi "yönlendirilebilir ve düzenlenebilir siyasal toplum anlayışının" benimsenmesi ile siyasal iletişim önemli görevler üstlenmeye başlamıştır.
 
İletişim, siyasetin ana damarını oluşturan unsurların başında gelmektedir.. Siyaset, tıpkı iletişim gibi, tek başına yapılabilen bir eylem değildir. Her iki kavramın ortak özelliği de kitlelere seslenmeleridir. Siyaset, amaçlarını gerçekleştirmede iletişim olgusundan önemli ölçüde yararlanmaktadır.
 
TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, siyaset ve iletişimi bilimsel bir çerçeveye oturtmayı hedeflemekte; Milli iradeyi temsil edecek politik karar mekanizmasının sağlıklı oluşmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.  
 
Demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan siyasal partilerimiz, siyasal sistemin sorunsuz işlemesinde büyük rol üstlenmektedir. Sivil toplum örgütlerinin kamuoyunun siyasal sistemle bağlantısını kurmada yetersiz kalması da siyasal partilerin rollerini ayrıca artırmaktadır. Toplumun böylesine önemli roller yüklenen siyasal partilerimizden beklentileri oldukça yüksektir.
 
Siyasal partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olmalarına karşın ülkemizde çeşitli sorunlarla iç içe yaşamakta ve bu sorunlar siyasal sistemin işleyişini olumsuz etkilemektedir. Siyasal partilerin sorunlarının başında örgütlenme biçimleri gelmektedir. Siyasal partilerin kamuoyu nezdindeki itibarları ne yazık ki zedelenmiştir. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında siyasal partilere ve milletvekillerine güvenin giderek azaldığı görülmektedir. Bu güvensizliğin başlıca nedenleri arasında; siyasal partilerin ülke sorunlarına çözüm üretmekte zorlanmaları, uzlaşmadan uzak çatışmacı bir tavır sergilemeleri ve kamu kaynaklarını başarılı bir şekilde kullanamamaları sayılabilir.
 
Demokratik bir Türkiye için siyasal sisteme ve siyasal aktörlere duyulan bu derin güvensizlik duygusu ortadan kaldırılmalı; bunun için de siyaset mutlaka bilimsel bir temele oturtulmalıdır.
 
TÜSİAD’ın yaptırdığı "seçim sistemi ve siyasal partiler" araştırması da halkın siyasal partiler sisteminin genel işleyişini beğenmediğini açıkça ortaya koymaktadır.
 
Araştırma sonuçlarına göre "siyasal partiler sistemi çok kötü işliyor" diyenlerin oranı yüzde 54, "kötü işliyor" diyenlerin oranı da yüzde 30’dur.
 
Araştırmaya göre, halk siyasal partilerin gerçek işlevini yerine getirdiğine inanmamaktadır. Kamuoyu, siyasal partilerin iç işleyişlerini de eleştirmekte, parti içi demokrasinin eksikliğine vurgu yapmaktadır. Halkın yüzde 84’ü siyasal partilerde parti içi demokrasinin olmadığını belirtmektedir. Kendi içinde demokrasiyi sağlayamayan siyasal partilerin, ülkemizin demokratikleşme çabalarına ne kadar katkıda bulunabilecekleri de önemli bir soru işaretidir.
 
Seçim sistemi de Türkiye’nin bir başka politik sorun alanıdır. Seçim sistemindeki eksiklik ve yanlışlıklar, Milli İradenin sandığa tam olarak yansımasını engellemektedir. Nitekim, araştırma sonuçları kamuoyunun da seçim sisteminin kötü işlediği konusunda birleştiğini göstermekte; Halkın yüzde 79’u seçim sisteminin çok kötü işlediğini belirtmektedir.
 
Bugünkü siyasal partiler düzeninin ve işleyiş şeklinin demokratikleşme yolunda önemli sorunları aşmamıza yardımcı olamayacağı açıktır.
 
Siyasal partilerin işleyişindeki çarpıklıklar ve yanlışlar nedeniyle siyasal sistemde de damar tıkanıklıkları meydana gelmektedir. Siyasal partilere güven duymayan kamuoyu, aynı zamanda siyasal sisteme de inancını kaybetmektedir. Siyasal sistemin işleyişindeki tıkanıklıkların açılması için öncelikle siyasal partilerin işleyişindeki aksaklıkları gidermek gerekmektedir.
 
TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, Türk siyasal hayatının temel sıkıntılarını masaya yatırarak sorunları teşhis edip, tedavi yollarını göstermeyi ülkemizin geleceğine yapılacak çok ciddi bir yatırım olarak görmektedir. Küresel bir vizyona ve bölgesel güç olma potansiyeline sahip ülkemizin doğru yönetilmesine, halkının mutlu ve refah içinde yaşamasına, geleceğinden umutlu olmasına katkıda bulunmak, Enstitümüzün temel hedeflerinin başında yer almaktadır.

Kadromuz

 

ENSTİTÜ BAŞKANI
ENSTİTÜ DİREKTÖRÜ
Süleyman ŞENSOY
abdullahozkan
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN
(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet KALENDER
(Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Emre BAĞÇE
(Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ali Engin OBA
(E. Büyükelçi)
Prof. Dr. Hasan SELÇUK
(Marmara Üniversitesi Rektör Yardımıcısı)
 
 Prof. Dr. Ferruh UZTUĞ
(Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI
(Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Bülent ARAS
(Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı)

Prof. Dr. Füsun ALVER
(Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Murat ÖZGEN
(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Hıfzı TOPUZ
( İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı )
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
(Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Murat BİLHAN
(E. Büyükelçi)
Doç. Dr. Emine YAVAŞGEL
(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Fatoş KARAHASAN
(Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
İhsan TOY
(TASAM Yönetim Kurulu Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Engin SELÇUK
(İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Emel Baştürk AKCA
(Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Bahadır KALEAĞASI
(Brüksel Üniversitesi Avrupa Etütleri Enstitüsü Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÖZEL
(Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)

UZMANLAR
Dr. M. Hilmi ÖZEV
Fatma Günce KANLI

Çalışma Konularımız

 - Küresel süreçte Türk siyasetindeki gelişmeler
 - Türkiye’deki siyasal kültür ortamı ve iletişimin etkileri
 - Türk siyasetinde siyasal katılma olgusu; Katılımcı demokrasi ve halk egemenliğinin önemi
 - Oy verme davranışı; Sosyolojik, psikolojik ve rasyonel tercih yaklaşımları ile ekonomi politiğin etkileri

 - Türk siyasal parti sistemi; Örgütlenme modelleri, partilerimizin yaşadığı sorunlar ve parti sistemimizdeki damar tıkanıklıkları

 - Siyasetin finansmanı, parti harcamalarının denetimi ve hazine yardımları

- Türkiye’de seçimler ve seçim sisteminin sorunları

- Siyasal seçim kampanyaları; İletişim tarzları, seçmen tipleri, kitle iletişim araçlarının kullanımı

- Siyasal pazarlama ve kampanya stratejileri

- Seçmen tercihinin oluşumu; Karar verme süreçleri

- Seçmeni ikna stratejileri; İkna edici iletişimin özellikleri ve mesaj stratejileri

- Türk seçmeninin profili, tutum ve eğilimleri

- Kamuoyu araştırmaları

- Siyasal iletişim uygulamaları; Siyasette kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı

- Siyasi partilerin kadrolarının eğitimi, adaylara yönelik imaj ve iletişim çalışmaları

- Yerel yönetimlere yönelik seçim çalışmaları, iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve küresel vizyona sahip projelerin oluşturulması

STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ

Siyasal İletişim Enstitüsü, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile bilimsel katkı konusunda işbirliği yapacak, TASAM’ın bilim kurulu ve danışma heyetinden yararlanacaktır. Ayrıca TASAM’ın bünyesinde üretilen stratejik değerlendirmeler ve bilimsel üretim de paylaşılacaktır. 

Siyasal İletişim Enstitüsü, pazarlama iletişimi alanında sektörünün önde gelen kurumlarından Asya Grup ile de stratejik ortaklık kuracak, siyasal iletişim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi konusunda işbirliği yapacaktır.

 Konunun uzmanı diğer kurum ve kuruluşlarla, bilim adamlarıyla da proje bazında işbirlikleri yapılacak, Siyasal İletişim Enstitüsü’nün düşünce ve bilimsel değer üretme kapasitesinin sürekli artırılması amaçlanacaktır.
 

 

En Son Haberler YENİ

CALL FOR CHAPTERS: DEADLINE EXTENDED TO…

CALL FOR CHAPTERS: DEADLINE EXTENDED TO JUNE 9TH, 2017   CONTEMPORARY APPROACHES TO POLITICAL PARTICIPATION

Description For a sound and working de…

Devamını Oku...

Referandum Kampanyaları, Cumartesi Günü…

Referandum Kampanyaları, Cumartesi Günü Başkanlık Referandumu Paneli’nde Tartışılacak

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü tarafın

Devamını Oku...

CALL FOR CHAPTERS: CONTEMPORARY APPROAC…

Description   For a sound and working…

Devamını Oku...

Dünya Medyasında Türkiye İmajı, Yarın İs…

Dünya Medyasında Türkiye İmajı, Yarın İstanbul’da Tartışılacak

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü tarafın

Devamını Oku...

TASAM’dan 8 Yeni Kitap…

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasis…

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasisinin Stratejik Rolü

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN tanbul Ünive

Devamını Oku...

TASAM Yeni Adresine Taşındı…

TASAM Yeni Adresine Taşındı

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yar

Devamını Oku...

Siyasal İletişimde Hikaye yada Strateji:…

Siyasal İletişimde Hikaye yada Strateji:Efsaneler,Gerçekler...

Prof. Dr. Ferruh Uztuğ Türkiye’de siya…

Devamını Oku...

Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen…

Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş

  Doç. Dr. İbrahim Kalın “…

Devamını Oku...

Liberalizmin Soy Kütüğü…

Liberalizmin Soy Kütüğü

  Yıldız Teknik Ünv. Sosyoloji B…

Devamını Oku...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Çok Okunan Makaleler

İngilizce Makaleler…

Seçim Sistemleri…

<!-- /* Font Definitions */ @font…

Devamını Oku...

Sertifikalı Siyasal Eğitim Pro…

Sertifikalı Siyasal Eğitim Programı

“SİYASET OKULU” PROJESİsp; 

Devamını Oku...

“Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem…

Türkiye’de gündem belirleme konusunda ça…

Devamını Oku...

Türkiye'de Seçimler…

<!-- /* Font Definitions */ @font…

Devamını Oku...

Kamuoyu…

KAMUOYU Kamuoyu kavramı, siyaset b…

Devamını Oku...

Siyasal Kültür…

Her siyasal sistemde, toplum üyelerinin…

Devamını Oku...

Siyasal Partiler…

<!-- /* Font Definitions */ @font-fa…

Devamını Oku...

Kadromuz…

Çalışma Konularımız…

 - Küresel süreçte Türk siyasetindeki ge…

Devamını Oku...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3