Çalışma Alanları

Siyasal Kampanya Yönetimi

Partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve çıkar gruplarının politikalarını kamuoyuna duyurmak ve kamusal alana katılmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler SİE’nin öncelikli çalışma alanlarından biridir. Ülkemizdeki siyasal iletişim ortamı, pratikleri ve bunların toplumsal etkileri bilimsel bir çerçevede ele alınmakta ve uluslararası kampanyalarla karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Kitle İletişimi ve Siyaset Araştırmaları

Konvansiyonel medya olarak adlandırılan gazeteler, radyolar ve TV’lerden oluşan medya endüstrisi ve siyaset etkileşimini akademik ve uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Medyanın siyasal süreçleri belirlemedeki rolü ve siyasi aktörlerin kampanyalarındaki fonksiyonu SİE’nin temel çalışma alanları arasındadır.

Yeni Medya ve Siyasete Katılım Araştırmaları

Internet ve dijital teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni toplumsallaşma biçimlerinin siyasal olay ve süreçler üzerindeki etkilerini incelemektedir. Aynı zamanda bu etkilerin gerçekleştiği mekanizmaların ortaya konması da, dijital medyanın işleyiş prensiplerinin anlaşılması için önem arz etmektedir. SİE, dijital medyanın sonucu olarak ortaya çıkan yeni siyasallaşma biçimlerinin ve siyasal katılım pratiklerinin akademik düzeyde incelenmesi amacıyla “Yeni Medya ve Siyasete Yeni Katılım Modelleri İnisiyatifi”ni başlatmıştır.

Teknoloji Okuryazarlığı ve Toplumsal Süreçler

Enstitü, başta bilişim ve iletişim teknolojileri olmak üzere, teknoloji yoğun modern yaşam biçiminin Türk toplumu üzerindeki etkilerini incelemektedir. Teknolojik gelişimin toplum üzerindeki belirleyici rolü (tekno-determinizm) sorgulanmakta ve genel bir teknoloji okuryazarlığının imkanları ve içeriği araştırılmaktadır.

Seçim Çalışmaları ve Seçmen Davranışı İncelemeleri

Aynı zamanda TASAM’ın sosyo-politik araştırmalar merkezi olan Siyasal İletişim Enstitüsü, seçim çalışmaları, oy kullanma mekanizmaları ile seçmen davranış ve trendleri üzerine araştırmalar geçekleştirmektedir. SİE toplumsal eğilimler ve Türk siyasetini seyri arasındaki ilişkiyi, somut veri ışığında, aynı zamanda teorik bir gözle ele almayı amaçlamaktadır.